مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی میگردد.

حضرت علی