مرداني كه مي كوشند زنها را درك كنند، فقط موفق مي شوند با آنها ازدواج كنند.

بن بيكر :

مشاهده تمام مطالب در اخبار و اطلاع رسانی