کسى که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است

پیامبر اکرم