با خانواده ای شایسته و اصیل ازدواج کن ، زیرا ریشه ها به نسل سرایت می کند.

رسول اکرم (ص ) :

مشاهده تمام مطالب در اخبار و اطلاع رسانی